واگویه در رثای واقعه و حادثه تاریخی قیام مسجد گوهرشاد

واگویه در رثای واقعه و حادثه تاریخی قیام مسجد گوهرشاد

1400/04/25

بررسی اهداف وساختار واقعه تاریخی مسجد گوهرشاد حرم مطهر امام رضا علیه السلام یک اتفاق فرهنگی بود که نظام شاهنشاهی پهلوی در راستای ( اسلام ستیزی واسلام زدایی) آن را بوجود آورد ومدیریّت کرد.
رژیم شاهنشاهی پهلوی برای اهداف خود در واقعه تاریخی گوهرشاد که ماهیّت فرهنگی وسیاسی داشت سه هدف اصلی وعمده را در دستور کار خود قرار داده بود ( ناسیو نالیسم افراطی باستان گرایی پوشش زن،تروبج فرهنگ منحط ابتذال غربی وفرقه گرایی کردن حجاب در بین زنان ایرانی) که این اقدامات از عصر ودوره قاجاریه شروع شده بود وهدف استعمار این بود که با ترویج روحیه استبداد داخلی جریان انحراف سازی باورهای اعتقادی مردم را به سمت ” باستان گرایی” بکشاند که دراین مرحله با قیام علما وروحانیون وبویژه با نهضت تنباکو ونهضت مشروطیّت که برای اعتلای ارزشهای اسلامی شکل گرفت به نتیجه نرسید امّا لایه های پنهان این جریان انحراف خشک نشد وبا آغاز سلسله پهلوی زنده شد وجان گرفت وبه اوج خودش رسید تا باورهای فرهنگی مردم را بخصوص در موضوع کشف حجاب از آنان بگیرد ، این جریان بیش از آنکه جنبه ایجابی داشته باشد رفتار سلبی داشت بدین منظور که با نفی اسلام وارزشهای اسلامی وتبلیغ تفکر ( حکومت ایران منهای اسلام) از اهداف آن بود و قوت گرفت به گونه ای که تمام علائم اسلامی وبه ویژه پوشش زنان《 حجاب زنان》 به تمسخر گرفته می شد وبه آن تعرض صورت می گرفت به صورت خشن و با زبان اسلام که حجاب جزو فرهنگ ایرانی نیست واز اعراب به ما به ارث رسیده است لذا نباید در ایران قوّت بگیرد، غافل از اینکه حجاب در فرهنگ ایرانی ریشه در هویّت وباورهای اعتقادی وفرهنگی آنان داشت ومطابق با فطرت انسانی پذیرفته شده بود ومردم ایران با آن نجیبانه برخورد می کردند وسپاس گزار خداوند بودند که حیات فرهنگی خودشان را وقف آن ساخته بودند.وحریم خانواده خود را با آن حفظ می کردند، ولی نظام شاهنشاهی پهلوی به سر کردگی رضا شاه با پیروی از نظام آتا تورک به دنبال ناسیونالیسم افراطی باستانی کردن رفتار فرهنگی در موضوع پوشش بود تا 《ایدئو لوژی شاهنشاهی را وفرهنگ انحطاط پوشش غربی را در مقابل اید ئولوژی اسلامی》 قرار دهد وهویّت زنان ایران اسلامی را به سمتی بکشاند که نمادهای اسلامی مثل حرم مطهر امام رضا علیه السلام ومسجد گوهرشاد ودیگر مراکز فرهنگی ومذهبی که ملجآء وپناهگاه مردم موءمن واسلام خواه بود ومردم به آنجا پناه می بردند ومعارف دین را فرا می گرفتند اثر خودش را از دست بدهد که این مراکز توسط حاکمان ودست پرورش یافتگان حکومت شاهنشاهی مورد تعرض قرار گرفت تا از این طریق بتواند آتش خشم مردم دین باور را سر کوب نماید وشعار(شاه ومیهن) را با رنگ ظاهری خدا جایگزین اید ئولوژی اسلامی سازد.
این امر احساسات علما وروحانیون انقلابی ودین باور را برانگیخت وبه شدّت درمقابل فرهنگ (غرب گرایانه واسلام ستیزی واسلام زدایی رضا شاه) ایستادند ونگذاشتند که فرهنگ منحرف ومبتذل غربی( فرا ماسونری) درایران قوّت بگیرد.هرچند رژیم پهلوی تمام سعی وتلاش خودش را بکار گرفت وبا اجیر کردن جریانهای وابسته به فرهنگ مبتذل غرب گرایانه فاضلاب رفتار غربی را در مقابل فرهنگ پوشش اسلامی قرار داد وبی بندوباری هایی را ترویج کرد وایران را به سمت ابتذال وبی هویّتی غربی کشاند وکشف حجاب در جامعه زنان درباری وعشیره آنان صورت گرفت و بخشی ازجامعه زنان به سمت فرقه های منحط فرهنگ غربی کشانده شدند.امّا با قیام اکثریّت جامعه زنان ومردان غیرت پرور ایران به رهبری مراجع بزرگ وعالمان دین همچون آیت الله بافقی ودیگران وشیخ بهلول آن عارف فرزانه در مشهد مقدس و مجاوران حرم اهل بیت با حماسه سازی عارف بزرگ وصاحب نام ومبارز خستگی ناپذیر وسخنرانی آتشین او در مسجد گوهرشاد ( شیخ بهلول گنابادی) شرایطی بوجود آمد که مبارزین ومعترضین به کشف حجاب به خیابانها ریختند وبه اعتراض پرداختند که از طرف قزاقهای رضا شاه مورد حمله قرار گرفتند وبا دادن چندین شهید به حرم ومسجد گوهرشاد پناه بردن، امّا این ساختار فرهنگی برنامه ریزی شده ادامه پیدا کرد تا اینکه به داخل مسجد گوهرشاد وحرم امام رضا (ع) کشیده شد قیام اصلی در آنجا اتفاق افتاد ومردم معترض وحشیانه به خاک وخون کشیده شدند واین جنایت آغاز گر یک تحوّل عظیم واساسی برای مبارزات انقلاب اسلامی گردید وروز ۲۱تیرماه سال ۱۳۱۴ شمسی بعنوان روز قیام بر علیه کشف حجاب در مسجد گوهر شاد حرم مطهر امام رضا(ع) رقم خورد و مآموران ستم شاهی رضا خانی در این روز قزاقهای رضا خان پهلوی بی محابا در مسجد گوهرشاد به روی مردم آتش گشودند ونزدیک به دوهزار نفر را به شهادت رساندن ولی مردم تا پای جانشان استقامت به خرج دادند ولی مآموران با به اسارت گرفتن مردم توانستند مقاومت مسجد را بشکنند ودل اربابان خودشان را خوشحال وشاد نماید، امّا این اتفاق ناگوار جوهره ای را دردل مردم وعلمای دین شعله ور ساخت که نتیجه آن در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی”ره” به ثمر نشست وساختار فرهنگی غرب گرایی واسلام ستیزی وفرقه گرایی را ریشه اش در ایران خشکاند و از کشور ایران اسلامی جمع شد، هرچند دشمن بیکار ننشسته ونقشه می کشد که این هویّت را از ما بگیرد و لی باید مراقبت صورت بگیرد که این ارزش دینی وعصمت زنان ایران اسلامی که با خون پاک زنان شهیده ومردان غیرتمند به دست آمده پایمال نشود تا پیام خون شهدای قیام گوهرشاد زنده بماند.
نویسنده :موسی الرضا عبداللهی ۲۱ تیرماه سال ۱۴۰۰ تقدیم به روح پاک شهیدان قیام گوهرشاد وعارف فرزانه شیخ بهلول گنابادی.

سایر مقالات