آوردگاه مرصادیان از زیجگاه فروغ جاویدان

آوردگاه مرصادیان از زیجگاه فروغ جاویدان

1399/11/19

درتکنیک های عملیّاتی مهمترین دستاورد آن است که طراحان بدانند میزان تآثیر گذاری ونتایج زحماتشان برای جامعه چه سودی را داشته است.
اگر دستاوردهای عملیّات مرصاد رزمندگان دفاع مقدس را در مقابل عملیّات فروغ جاویدان سازمان منافقین مورد مطالعه میدانی قرار دهیم بدون شک اولین واساسی ترین ومهمترین منفعتی که از اجرای عملیّات مرصاد برای نظام جمهوری اسلامی می توانیم استخراج کنیم این است که دراین عملیّات ضربه کاری وبی سابقه ای بر پیکره وساختار ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق( سازمان منافقین) وارد شد وساختار فرماندهی آنان را بهم ریخت۰این دستاورد عظیم وبا شکوه فراتر از انهدام تجهیزات نظامی وارتباطات خارجی آنهاست وپشتیبانیهایی که از غرب گرفتنوخسارتهای مالی که به آنان واردشد چون عمده آنها را هدیه گرفته بودند، از دست دادن بیش از هزار دستگاه خودرو وتجهیزات نظامی وبیش از هزار دستگاه سلاح پیشرفته چیز مهّمی برای آنان نبود، اهمیّت موضوع به این بود که اعتبار بین المللی وحیثیّت آنها در عرصه جهانی خدشه دار شد وضربات اساسی روحی وروانی بر پیکره آنان واردشد وآرزوهایشان به باد رفت.
دستاورد بعدی عملیّات مرصاد در بزنگاه فروغ جاویدان برای نظام این بود که تلفات اساسی به نیروی انسانی آنها وارد شد وبیش از هزاران نفر قریب به سه هزار نفر از نیروهای آنان کشته واسیر شدند که درجمع اسیران بیش از ده نفر از عناصر کلیدی وفرماندهان ومسئولین رده بالای سازمان وجود داشتند که اطلاعات مهم ساختار سازمانی آنها را افشا کردند ورزمندگان به اسناد ذی قیمتی رسیدند، این ضربات ومنهدم شدن نیروی انسانی برای سازمان منافقین بسیار خرد کننده ومهلک وغیر قابل جبران بود.
دستاورد بعدی عملیّات مرصاد درمقابل فروغ جاویدان این بود که فتنه ای را دربین سازمان منافقین بوجود آورد که آثار آن هنوز پا برجاست وسازمان منافقین دارد در آتش آن می سوزد وآن ناشی از ضربه روحی وروانی است که اعضای وابسته به سازمان منافقین از تشکیلات خوردند وبرای رهایی خودشان از این منجلاب دست به خود کوشی زدند که گرفتار شکنجه های زندانهای مخوف سازمان نشوند که خیلی از این ها در همان ساعات عملیّات به دلیل هراس وترس از رهبران سازمان در کنار تجهیزات وادوات جنگی دست به خودکشی زدند.
دستاورد بعدی این بود که ایده های رهبران سازمان منافقین را که تصوّر می کردند مورد حمایت مردمی ایران هستند به هم ریخت ومردم را درمقابل خودشان دیدند واحساس کردن که مردم حامی نظام جمهوری اسلامی هستند واین می تواند به اعتبار جهانی آنها ضربه بزند وجایگاه آنان را زیر سئوال ببرد.
دستاورد اساسی دیگر این بود که چهره واقعی آنها برای مردم ایران وعراق روشن شد ومردم فهمیدند که نباید به وعده های رهبران سازمان منافقین اعتماد کنند وبیشتر مراقب فرزندان خود باشند که فریب اندیشه های اعتقادی سازمان مجاهدین خلق( منافقین) را نخورند وخود را گرفتار فکر آنها نکنند.
واخرین دستاورد برای رزمندگان دفاع مقدس بود که خلاقیّت وابتکار عملیّاتی وذکاوت جنگی آنها را بیشتر به رُخ صدامیان وحامیان بین المللی آنها کشاند وبه اقتدار نظام جمهوری اسلامی افزود ومشروعیّت بین المللی آن را ارتقاء بخشید وامیدی را که استکبار جهانی به منافقین بسته بود به ناامیدی تبدیل کرد.
این دستاوردها درپایان جنگ بعد از پذیرش قطعنامه چیزی بود که ملالتها وخسارتهای بعد از پذیرش قطعنامه را ازبین برد وزمینه های عزلت نشینی را برای باقی مانده های سازمان منافقین فراهم ساخت که در دامن بیگانه ادامه حیات خودشان را در خفّت وپستی وذلالت سپری کنند.
نویسنده : موسی الرضا عبداللهی ۲۴ تیرماه سال ۱۴۰۰

سایر مقالات