یادنـامه شهـدا

يكي از بزرگترين ويژگي­هاي دوران هشت سال دفاع مقدس كه البته يكي از رموز موفقيت وايستادگي در مقابل آن همدستي و تهاجم بي رحمانه نيز به حساب مي آمد،حضور اقشارمختلف مردم از گوشه و كنار ايران اسلامی بود. مردم ‌شهرستان باخرز در خراسان رضوي ،يكي از آن صدها جمعيت و جماعاتی بودند كه به سهم خود (و حتي بيش از آن) در عرصه جنگ حضور يافته و خوش درخشيدند.

سـرداران شهـرستان

97