گفتمان مشترک رزمندگان دفاع مقدس

گفتمان مشترک رزمندگان دفاع مقدس

1400/04/16

یک گفتمان به عنوان کلید واژه مشترک در بین رزمندگان دفاع مقدس متداول بود وآنهم عنوان های( قیام عاشورا، کربلا، امام حسین (ع)، شهدای کربلا، اسلام، امام خمینی”ره”) این ادبیات گفتمان رایج دربین ررمندگان دفاع مقدس بود که تاریخ دفاع مقدس را رونق بخشیده بود.
اگر اسناد باقی مانده از شهدای دفاع مقدس هم به دقّت مورد مطالعه قرار گیرد همین عناوین بیشترین اصطلاحاتی است که به عناوین مختلف از آن استفاده شده است که نشانگر رشد ونبوغ فکری رزمندگان وشهیدان را می رساند.چون قیام ونهضت عاشورا به اذعان دوست ودشمن ومسلمان وغیر مسلمان یکی از ماندگار ترین واثر گذارترین جریانات تاریخی بوده که خارج از فرقه گرایی های مذهبی ودینی وابعاد جغرافیایی گفتمان های بشری را درنوردیده است وبه هویّتهای انسانی وامّت اسلامی اثر گذاشته است.
این گفتمان امری نبود که به خودی خود وبدون پیشینه تاریخی وپشتوانه فکری وعقلی شکل گرفته باشد.بلکه این گفتمان ریشه در مکتبی دارد که نقش آفرینی صاحبان آن پایه گذار مکتب جهادی گشت که فرهنگ عاشورا را با فرهنگ دفاع مقدس گره زد که تمام مراسمات واقدامات فرهنگی وآموزشی ومعرفتی دفاع مقدس رنگ وبوی حسینی به خودش گرفت ومحتوای معارف آن را نگرش ظلم ستیزی ونفی دشمن دین پر کرد که در اصل از اول قابل پیش بینی نبود ولی باترویج روح حماسی گفتمان حسینی نوید پیروزی خون بر شمشیر( سلاح) را برای رزمندگان به ارمغان آورد که این شعار گفتمانی بر گرفته از نام وقیام ونهضت امام حسین (ع) بود که نتایج معرفتی بلند مدّت را برای رزمندگان رقم زد وبه عنوان یک گقتمان رایج وثابت باقی ماند.
دستاوردهای این گفتمان قالب عاشورایی وحسینی به قدری گسترده است که همواره در فضای اجتماعی جهان باقی خواهد ماند که فرهنگ آن نشآت کرفته ومحشون از حماسه وشور عاشورا است که توانست تمام رزمندگان دفاع مقدس را بر یک محور قرار دهد وبرای آنان حرکت آفرین باشد.
تمام صحنه های گفتمان رزمندگان در دفاع مقدس به مانند تابلوی درخشانی بود که فضایل عاشورایی آن همواره برای بشر درس آموز خواهد بود که معارف آن به منزله حکمت های آموزنده ابزار مناسب وکار آمدی جهادی ودفاعی خواهد شد.
رزمندگان دفاع مقدس به خوبی درک کرده بودند که گفتمان عاشورایی میتواند پیوند نا گسستنی بین آنان را قوّت ببخشد وبه خوبی فهمیدند که مقوله عاشورا می تواند روح مبارزاتی آنان را ارتقا ببخشد که از تاریخ عاشورا درس بگیرند وعبرت بیاموزند تا نور اطاعت پذیری را برای خودشان تضمین نمایند.
نکات برجسته گفتمان مشترک عاشورایی از اهداف مشترکی بود که عناصر اصلی دفاع مقدس را تشکیل می داد که بتواند در تداوم آن گفتمان جنبش های اسلامی واصلاحی را در سطح جهان پایه ریزی کند تا مبارزات بر محور اندیشه عاشورایی بر علیه ظلم وستم در تاریخ بشر به ثبت برسد وابعاد رفتاری واخلاقی مجاهد را بر الگوی عاشورایی به جهانیان معرفی کند.به همین منظور تمام گفتمان ها ووصیّت نامه ها ودست نوشته های رزمندگان دفاع مقدس در جنگ بیانگر این حقیقت مهم واساسی ومحوری می باشد.اگر بخواهیم روند شکل گیری این گفتمان مشترک را بیان کنیم مستلزم آن است که همه آنچه را که بیان کردیم با حوادث پس از قیام عاشورا وفق دهیم تا به تآثیر نقش آن در پیروزی ها وگفتمان ها در جنبشهای اصلاحی برسیم وارتباط منطقی آن را بیابیم که چرا گفتمان عاشورایی فرهنگ عمومی ومشترک قرار گرفت؟!
نویسنده : موسی الرضا عبداللهی شانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۰

سایر مقالات