کدام عملیّات دفاع مقدس عملیّات سرنوشت سازشد

کدام عملیّات دفاع مقدس عملیّات سرنوشت سازشد

1400/05/11

ارزش واعتبار یک عملیّات سر نوشت ساز به این است که آن عملیّات بتواند سرنوشت جنگ را تغییر دهد ودشمن را وادار سازد که تن به پذیرش خواسته های طرف عملیّات کننده بدهد وموفقیّت های میدان جنگ را تضمین سازد. در دوران دفاع مقدس رزمندگان دفاع مقدس وفرماندهان جنگ چند عملیّات سر نوشت ساز را عملی واجرایی کردن که توانست به کلی شرایط نبرد را به نفع رزمندگان اسلام ونظام جمهوری اسلامی تغییر دهد که اگر این عملیّات ها اجرایی نمی شد شرایط جنگ حتماً به نفع متجاوز کننده ختم می شد.
وقتی صحبت از عملیّات سر نوشت ساز میشود منظور به عملیّاتی گفته می شود که از تمام جهات نمونه باشد چه در بعد ارزشهای نظامی وچه در بعد ارزشهای جغرافیایی وچه در بعد بهره برداری های سیاسی وچه در بعد سازماندهی نیروی انسانی وچه دربعد وسعت یگانهای عمل کننده وچه در بعد استعداد تجهیزات نظامی وموانع جنگی وچه در بعد تاکتیک واستراتژی جنگی وطراحی های عملیّاتی وچه در بعد مهندسی رزمی وچه از نظر چشم انداز آینده نگری و درنهایت دربعد مانورهای نظامی واصل غافلگیرانه وچه دربعد اجرای پشتیبانی های موفق به نیروهای عمل کننده در شرایط سخت درگیری که بتواند ساختار نیروهای متجاوز را دگر گون ونابود سازد.
قطعاً تمام عملیّات های دوران دفاع مقدس از این جایگاه برخوردارند وفرماندهان جنگ بدون تحلیل وارزش نظامی وعملیّاتی دست به اقدام واجرای آن نزده اند وهمچنین ممکن است رزمندگان حاضر در دوران دفاع مقدس برای هر عملیّاتی نظر خاص به خودشان را داشته باشند واز منظر خودشان یکی از عملیّات های دوران دفاع مقدس را بر روند جنگ با ارزش و سر نوشت ساز تلقی کنند که محترم است مثل عملیّات های:
(حصر آبادان که یک شوک نظامی بر پیکره ارتش عراق بود.
عملیّات بیت المقدس که دشمن را زمین گیر کرد وهزاران اسیر جنگی را از دشمن گرفت ویکی از شهرهای مهم اشغال شده را از تصرف دشمن خارج ساخت بعنوان عملیّات سر نوشت ساز تلقی شود.
یا عملیّات فتح المبین که سبب شد مناطق اشغال شده وسیعی را از دست دشمن خارج شود واز او غنایم بیشماری را به دست رزمندگان بیفتد ونقشه محاصره سازی دشمن را خنثی نماید بعنوان یک عملیّات سر نوشت ساز معرفی شود.
یا عملیّات خیبر وبدر به خاطر پیچیده گی آن در یک سرزمین آبی در وسعت خارق العاده ودر یک سرزمین غیر قابل نفوذ و تصوّر صورت گرفت ویک خلاقیّت جدید عملیّات نظامی را به جهان معرفی کرد بعنوان یک حرکت نظامی سرنوشت ساز معرفی شود.
یا عملیّات والفجر هشت بعنوان یک عملیّات سرنوشت ساز که راه ارتباطی دشمن را به منطقه خلیج فارس قطع کرد وگلوی دشمن را تحت فشار قرار داد وبرای اولین بار در دنیا یک تکنیک عملیّاتی عبور از یک رودخانه وحشی را به جهانیان معرفی کرد جزو عملیّات های سرنوشت ساز تلقی شود که در نوع خودش بی نظیر وبی همتا بود معرف شود.
یا عملیّات والفجر ۳ وکربلای یک در منطقه مهران که با کمترین تلفات نیروی انسانی خسارت های زیادی را به دشمن وارد کرد ویکی از شهرهای مهم اشغال شده را از تصرف دشمن خارج کرد بعنوان یک عملیّات مهم شناخته شود.
یا عملیّات والفجر ۱۰ که رزمندگان سپاه اسلام توانستند تا دهها کلیومتر در عمق خاک عراق نفوذ کنند ویکی از شهرهای مهم واستراتژیک دشمن را تصرف نمایند وبا موفقیّت در آنجا مستقر شوند وسنگین ترین ترابری هوایی را برای تخلیه مجروحین شیمیایی دشمن در حق مردم آنجا انجام دهند ویا تدارکات لازم را به آنها برسانند این عملیّات در تراز یک حرکت نظامی که انسجام و تحرک دشمن را مستهلک کرد به عنوان عملیّات سرنوشت ساز تلقی شود.
یا عملیّات مرصاد که پشت دشمن متجاوز وعناصر ستون پنجم آن را در هم شکست واعتبار جهانی صدام حسین وسازمان منافقین وحامیان خارجی آنها را از بین برد و ضعیف کرد وبه اقتدار رزمندگان دفاع مقدس در سطح بین المللی افزود وتوان مدیریّت جنگ را برای طرح ریزی وهدایت عملیّات هلی برد هوایی واصل غافلگیری وانهدام دشمن بکار گرفته شد بعنوان یک حرکت نظامی سرنوشت ساز معرفی شود.
همه این نظریات درست وبجا وآموزنده است امّا به نظر نمی آید همه این عملیّات ها در اثر گذاری وتعیین سرنوشت جنگ توانسته باشد به میزان (عملیّات کربلای ۵) در منطقه شلمچه موئثر واقع شده با شد.چون شاخصه هایی که برای یک عملیّات سر نوشت ساز در علوم نظامی تعریف شده فقط در کربلای پنج جریان داشت وبه وقوع پیوست و دشمن را به هم ریخت واورا در سیاستهای تکنیک وتاکتیک جنگی به شکست کشاند ودر عرصه بین المللی تمام کارشناسان جنگی جهان را به حیرت وا داشت چون شاخص های تکنولوژی وتکنیکی این عملیّات بود که کارشناسان بین المللی نظامی دنیا را استحاله کرد. وبه تسلیم وداشت، اگر بخواهیم چند شاخصه برای عملیّات کربلای پنج بشماریم که این نبرد سرنوشت جنگ را تغییر داد باید به ابعاد زیر اشاره کنیم:
اهداف عملیّات کربلای پنج در بر گیرنده اهداف نهایی کل عملیّاتهایی بود که در گذشته در منطقه صورت گرفته بود امّا به نتیجه مطلوب ونهایی نرسیده بود، لذا برای تحقق آنها صورت گرفت.
عملیّات کربلای ۵ در واقع قرار گرفتن دو اندیشه جنگ کلاسیک واندیشه تکنولوژی جنگهای نوین در مقابل اندیشه جنگ جهادی وخلاقیّتهای مکتبی ودفاعی اسلامی بود.

عملیّات کربلای پنج در هم شکستن عَصاره تاکتیکها وتکنیکهای مهندسی جنگ و موانع مصنوعی بود که دشمن در مقابل اراده رزمندگان ایران اسلامی ایجاد کرده بود. که بتواند راه نفوذ آنهارا بگیرد امّا شکست خورد.
عملیّات کربلای ۵ جنگ با ارتش عراق نبود جنگ با مستشاران نظامی بین المللی صدام بود که مهندسی نظامی را به خدمت گرفته بودن تا راه رزمندگان ایران اسلامی را سد کنند امّا شکست خوردند.
عملیّات کربلای ۵ در هم شکستن قدرت تجهیزات جنگی روز دنیا بود که دشمن آنها را به خدمت گرفته بود تا باندهای قدرت تولید سلاح در سطح بین المللی به کار آیی تجهیزات خود برسندو آن را تست نمایند. که چگونه می شود اراده وایمان رزمندگان سپاه اسلام را ضعیف سازند.
عملیّات کربلای۵ جزو نبردهایی بود که اگر بصورت صد درصد به اهداف مورد نظر خودش می رسید می توانست موفقیّت نیروی عمل کننده را برای اهداف بعدی جنگ تضمین کند.

عملیّات کربلای ۵ قرار گرفتن دو اندیشه متضاد جنگی در مقابل همدیگر به منظور به صحنه در آوردن رشد وبالندگی تفکرات وتدبیر وقدرت تصمیم گیری جنگی برای فرماندهان جنگ بود که به واقعیّت آشکار شد ونبوغ واستعداد فکر ایرانی را متوجه دشمن ساخت.

عملیّات کربلای۵ خنثی کننده عملیّات روانی دشمن شد که تدبیر زمان ومکان وهنر وتاکتیک جنگ را از دشمن گرفت وبا سرعت عمل موجب از کار انداختن ماشین جنگی دشمن شد ومهندسی استحکامات بسیار پیچیده ودژ غیر قابل نفوذ اورا در هم شکست.
عملیّات کربلای۵ زمینه ای را بوجود آورد که طرفین نبرد راه کار را برای پیروزی دراین دیدند که سخت ترین نبردهای دوره جنگ را بر همدیگر تحمیل نمایند تا بتوانند همدیگر را به زانو در آورند. ولی سپاه اسلام تا حدود زیادی سر فراز بیرون آمد.
عملیّات کربلای۵ موجب شد که هردو طرف در گیر به نقطه ضعفهای همدیگر در طول جنگ تحمیلی بیشتر پی ببرند وبرای آینده نبرد تدبیر داشته باشند. وبه فکر باز نگری در اندیشه های قدرت عملیّاتی خود باشند وراهبردهای دیگری را برای ادامه ویا خاتمه جنگ در دستور کار و فعالیّت های جنگی خود قرار دهند.

عملیّات کربلای۵ با وجود تحمیل کردن خسارت های فراوان به تجهیزات نظامی وگرفتن تلفات سنگین انسانی از دوطرف درگیری زمینه ای را بوجود آورد که رزمندگان دفاع مقدس ابتکار عمل میدان داری جنگ را به دست گرفتن وقدرت خود را بر دشمن تحمیل کردند. امّا دشمن از این شکست سوء استفاده کرد وخود را در جایگاه مظلوم قرار داد وجنگ جنایت ورزی را شروع کرد وحامیان بین المللی خودش را به خدمت گرفت که بتواند از طریق اندیشه جهانی سازی جنگ ویا منطقه ای کردن جنگ شرایط را تغییر دهد که تا حدود زیادی در این سیاست موفق شد وابتکار عمل جنگی را از دست فرماندهان ورزمندگان دفاع مقدس ربود وشرایط سیاسی جنگ را دگر گون ساخت وسرنوشت جنگ به کلی تغییر کرد. از این منظر باید گفت عملیّات کربلای ۵ در تاریخ جنگهای صورت گرفته در جهان از بی نظیر ترین وپیچیده ترین وسخت ترین وخلاقانه ترین نبردهای جهانی است که توانست سر گذشت تفکرات کارشناسان جنگی جهان را تغییر دهد وباب دیگری از علوم نظامی را به روی دانشگاه های علوم نظامی جهان بگشاید که سیره عملیّاتی کربلای ۵ را در دستور اصلی سر فصلهای درسی خودشان قرار دهند وتکنولوژی جدیدی را در تولید تجهیزات نظامی در دستور کار قرار دهند. که در آینده در مقابل نیروهای جهادی قرار گرفتند متحمّل شکست سخت نشوند.

نویسنده : موسی الرضا عبداللهی نهم مرداد ماه سال ۱۴۰۰

سایر مقالات