زینت وآراستگی ظاهری رزمندگان دفاع مقدس

زینت وآراستگی ظاهری رزمندگان دفاع مقدس

1400/02/09

زینت وآراستگی ظاهری رزمندگان دفاع مقدس
یکی از موضوعاتی که این روزهای پس از دوران دفاع مقدس ذهن من را به سختی وزیاد مشغول خود کرده وهرزمانی که عکسی ویافیلمی ویا مستندی از صحنه های دوران جنگ در جراید وصدا وسیما می بینم وخودم را مشغول آن می کنم زیبایی وآراستکی ظاهری رزمندگان در تمام صحنه ها وشرایط جنگ است.زینت وآراستگی که به انسان آرامش می بخشد واز گزینه های مورد تایید عقل بشری است ومنطبق بر آموزه های دینی وشئونات انسانی اهمیّت این موضوع زمانی آشکار می شود که انسان وضعیت سربازان وجنگجویان دیگر کشورها را در جنگهای جهانی اول ودوم ودیگر جنگهای تاریخ بشر در فیلمها ومستندات تاریخی مشاهده می کند وآنهارا با وضعیّت ظاهری رزمندگان دفاع مقدس مشاهده می کند ونشانهای کمتری از شلختگی وپریشانی وبه هم ریختگی وبی انضباطی می بیند.لباسهای رزمندگان در اوج سادگی وبی آلایشی با کفشهای ساده ومعمولی وحجم تجهیزات در خطوط مقدم جنگ ودر زیر دود وآتش وخاک وباروت وسنگرهای خاکی وبدنهای غرق در خاک وگرد وغبار اما زیبا وآراسته ونورانی وقشنگ.
مقایسه این صحنه ها انسان را متحیّر به زینت وآراستگی رزمندگان می کند.بعنوان یگ رزمنده کوچک که بودن در کنار رزمندگان راتجربه کرده وشاهد دقّت رزمندگان در عمل به زینت وآراستگی رزمندگان در شبهای عملیّات بوده ونظاره گر نوع پوشش وبستن تجهیزات وسر بندها وشانه کردن موها وخوردن غذا ونوشیدن آب وتمام افعال کرداری ورفتاری همرزمان بوده وقتی بعضی از صحنه هارا درفیلمهای مرتبط به جنگ می بینم وآنهارا با صحنه های واقعی جنگ ومستندها وفیلمهای واقعی جنگ می کنم به شدّت آزرده خاطر می شوم که چقدر تحریف ماهوی وعینی در ادب وآداب اکثریت غریب به اتفاق رزمندگان صورت گرفته وصحنه های چندش آوری توسط کار گردانان فیلمها به خوراک مخاطب داده می شود وانسان شک می کند که آیا این تهیه کننده وکارگردان محترم و بازیگر گرامی مستندهای جنگ را ندیده وضعیّت پوشش وآراستگی وزینت رزمندگان را ملاحظه نکرده که درفیلم خود را بصورت ژولیده وشلختگی ونا پسند به مخاطب معرفی می کند در حالیکه مستندات فراوانی درمقابل چشمانش قرار دارد.یادم می آید در یک ملاقات حضوری در شهر مقدس قم در گلزار شهدای قم جلو کارگردان محترم آقای ده نمکی را گرفتم ونسبت به فیلم اخراجی های ایشان پیرامون همین موضوع اعتراض کردم وهمانجا شهدا را شاهد قرار دادم وبه ایشان گفتم آقای ده نمکی بعنوان یگ رزمنده جامانده از جمع این شهدای دفاع مقدس روز قیامت یقه شمارا از بابت این سهل انگاری وتحریف سازی واستحاله سازی خواهم گرفت وشما حق نداشتی به خاطر جذابیّت فیلمت زینت وآراستگی رزمندگان حاضر در دفاع مقدس را به چالش بکشانی ونمادهای زینتی رزمندگان را زیر سئوال ببری وآن را دچار تحریف سازی
اعتقاد تمام رزمندگان این بود چون شهادت زیباست وخداوند تبارک وتعالی هم زیباست وزیبایی را دوست دارد تمام سعی وتلاش خودشان را بکار می بردند که با ظاهری زیبا وآراسته به ملاقات خدا بروند واین سبب شده بود که لباسهای غرق در خون آنها هم زیبا جلوه کند.این زیبایی هارا چگونه می شود شلختگی نشان داد ونا زیبا به تصویر کشید وآنهارا مشمئز کننده نشان داد لباسهایی که از بعضی از شهدا باقی مانده ودر اختیار مراکز باغ موزه های دفاع مقدس است ویا درنمایشگاه ها به روئیت مردم گذاشته می شود ویا هنوز دراختیار خانواده شهید است یا اسنادی که از شهدای تفحص شده پس از ده ها سال از زیر خاکها بیرون کشیده می شود متضمن همان آراستگی وزیبایی است وانسان به راحتی آن طراوت را حس می کند .دستگاه های فرهنگی ومتصدیان امر نباید اجازه بدهند زینت وآراستگی ظاهری رزمندگان دفاع مقدس در ردیف پلشتی ها وشلختگی های سربازان دیگر جنگها قرار بگیرد وبا آن نمادها به مخاطب عرضه شود.دعا کنیم که خداوند به متصدیان فرهنگی جامعه وفرهیختگان حوزه فیلم وسینما چشم زیبا وآراسته عنایت کند که زیبایی دیگران را بخصوص نیروهای ارزشی جامعه را نازیبا به مخاطب منتقل نکنند.
نویسنده : موسی الرضا عبداللهی 

سایـر مقـالات