رمز گان فرهنگی ومعرفتی دفاع مقدس

رمز گان فرهنگی ومعرفتی دفاع مقدس

1400/01/11

ضرورتهای فرهنگی ومعرفتی وشناخت نیازهای امروز جامعه ما بعد ۴۱ ‌سال از واقعه دفاع مقدس و حوادث آن دوره واقعیتی است که رمزگان مصداقی فرهنگی را می طلبد تا جامعه به آن خزانه عظیم معرفتی برسد، وبا آگاهی به طور خودکار در صدد تجریه وتحلیل رویدادهای آن وسنجش با سبک زندگی روز مره خود از آن بهره گیری کند .
درواقع رمزگان،معماها وگشودن ابعاد معرفتی ارزشهای متحول کننده دفاع مقدس،مکاشفه هایی است که به جامعه معنا می دهد ، خواندن روایتهای آن دوره به قصد لذّت بردن نباشد و درآن داستان سرایی نکند،بلکه آنرا نمادی بسازد برای سعادت خویش تا با جلوه گری واقعیات روایتهای آن دوره کمال خواهی خود را تضمین کند

نگارش کانون روایت ها وزاویه روایت ها باید به سمتی جهت داده شود که دیدگاه ونظرگاه مخاطبین را نمایشی نسازد بلکه “حدیث نفس “بیا فریند ، تطبیق رفتار به حسنات آن زمان ،
چه رمزگانی رخ داد برای تحول سازی در فرهنگ جامعه ای که قرن ها در یگ ساختار اسیب زای با ناهنجاری های فرهنگی بسر می برده اما در یگ فرصت زمانی کوتاه بخش قابل توجهی از جوانان جامعه را از گردشهای کاذب وخیابان گردی های لهو ولعب وکاواره های فساد به یگ مدرسه ومکتب خانه معرفت آموزی گشاند ، تحولات آنی وحیرت انگیز که از همنشینی بی هدف به سعادت کشاند ، همنشینی معناگرا واسطوره ساز در کمترین زمان ممکن آثارتربیتی وبرجسته سازی معارف دینی وپویا سازی آن معارف وارزشها الگوی خیلی از انسانهای حقیقت طلب شد.

آدم های حاضر در واقعیّت رویداد وتاریخ دفاع مقدس چیزی جدا بافته از خلق جامعه نبودند بلکه جزئی از آن بودندکه شخصیت سازی آنها در یک مرکز ویا دانشگاه ومکتب خانه بصورت خاص پرورش نیافته بود،بلکه طبقاتی بودند از همین مردم کشور که صحنه گردان نمایش آن رمزگان تجربه انسان سازی شدند.

امروزه زبان شناسان علوم تربیتی بر این باورند که وقتی ” زبان گفتار با زبان رفتار”تطبیق پیدا کند.معیار خلق حماسه ای میشود که هنجارگریزی را تبدیل به هنجار باوری وتضادوابهام در فکر را تبدیل به حس آمیزی وتتابع عمل با گفتار می سازد واثر وضعی آن تبدیل به نماد،اسطوره،ومرام ومکتب وتمدن می شود.
روایت پردازی معارف دفاع مقدس که مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله والعالی، ازآن به ” گنج “یاد می کند ویا امام خمینی “ره”آنرا دانشگاه می شمارد(رویکردنشانه شناختی را می طلبد) تا جامعه معنا گر شود وتحلیل محتوایی روشنگرانه را به آن تزریق کند تاامکان دریافت ماهیّت مسآله مقاومت فراهم شود.رهبری امام، بسیج مردمی،جنگ ودفاع مقدس ،موضوعاتی هستند که می توانند رمزگان نشانه شناسی را به سمت ادبیات پایداری و معارف دینی، کشانده وراه برون رفت اززیر بار نظام سلطه واستبداد کبیر و استعمار رابه جامعه معرفی کند .تا شورآفرینی آن دو مقوله دنیا وآخرت (مرگ با عزت ومرگ بی نتیجه)را به انسانها نشان دهد.

بدانیم عمر آنقدر کوچک وکوتاه است که لباس رزم وسلاح جنگ نمی تواند تن اورا در آغوش بگیرد،اعتقاد به شهادت معراج است که کامیابی را به همراه می آورد ،واسطوره ساز می شود.
بنابراین رمزگان روایت گری تاریخ دفاع مقدس باید بر اصولی استوار گردد که بتواند ارتباط منطقی میان پدیده های واقعی آن رخداد ونیازهای روز جامعه مخاطب را به سمت انها بکشاند، که تضاد گفتاری وکرداری بوجود نیاورد.

عنصر اصلی دربیان رمزگان روایتهای دفاع مقدس،” گفت وگوست “که مخاطب به درستی میتواند از آن بهره ببرد آن چیزی که در صداقت گفتار وکلام امام خمینی”ره”بود و مخاطبش را به سمت،ندای یاری طلبیدن کشاند،”هل من ناصرِ ینصرونی” ایشان را بر قلوب فرصت طلبان شهادت جو نقش بست که بی درنگ اماده رهسپاری به میدان نبرد شدند، آنهم در قشری که خوی کودکانه داشتند،وشرایط سنی شان بیان می کرد ک هنوز هیچ اطلاعی از راه ورسم جنگاوری نداشتند،اما به سادگی دست از مشغله زندگی رها نیدند، وپاک باخته رهسپار میدان جانفشانی شدند، ودشمن را به سخره گرفته وبه آن ریشخند زدند، کسانی که ملتمسانه از مادران خود می خواستند که دعا کنند تا او به شهادت برسد.

دومین عنصری که در رمزگان دفاع مقدس باید روی آن توجه کرد وکار تحقیقاتی انجام داد وبه آن پرداخت،عنصر زمان است، ارتباط سازی زمان گذشته به زمان حال،دوخط بصورت رفت وبرگشت،یکی در گذشته ویکی در حال وارتباط موضوعی بر قرار کردن بین آنها،زمانه حال وواقعه انقلاب ودفاع مقدس که هسته اصلی روایت راتشکیل می دهد،کنار زدن پرده زمان وارتباط سازی تاریخ گذشته با حال ،وگسترش آن ورساندن اتفاقات آن به اکنون از عناصری است که می تواند روایتهارابه سمت یگ فرهنگ هویت ساز بکشاند وآنرا چند بعدی سازد وهدایت رابه حقیقت آن رویداد ، رهنمون سازد ومدلی رابرای برون رفت از افتراق وچند صدایی موجود در فضای کشور را حدت دفاعی بکشاند ان چیزی که امام را همواره بیمناک ساخته بود وروی آن توجه داشت ودرحیات خود به درستی آنرا مدیریت کرد.ودر شرایط فعلی هم مقام معظم رهبری تمام توان وانرژی خودش را صرف آن می کند که آسیب نبیند،این رمز گان فرهنگی اهمیّتش در حدّی است که حیات نظام وانقلاب به آن گره خورده است ،وحدت دفاعی درمقابل دشمن برای حفظ فرهنگ وهویّت اسلامی

جبهه مدرسه ای بود که معارف آن رود سرخی را جاری کرد برای رستگاری که پیام آن تا ابد جاری است،شهدا،خورشید آن رود جاری هستند که درنسیم شبانه تلعلع نورشان بروی این رود انسانها را به سمت اقیانوس سعادت دعوت می کند تا گرفتار امواج خروشان سرزمین هوی وهوس نشوند محتوای تعلیمی در این مدرسه رمز گان فرهنگی است که شهدا وامام شهدا معلم آن بودند ،که غنچه های بهار راجاودانه ساختند تا بوی عطر شان مشام ما را تبدیل به غنچه های سبز همواره معطر امید آشناسازند تا عقل امیدمان دراندیشه پندار های صحیح قوطه ور شود تا بتوانیم درست پیرامون اتفاقات اطرافمان تشبیه بلیغ بیافرینیم، واز روایت های عامیانه بی خاصیّت به جدّ پرهیز کنیم وابهام گمراه کننده نیافرینیم،واتفاقات ورویدادهای دفاع مقدس را به گونه ای روایت کنیم که ورمزنگاری نشود، تصوّر شود حماسه سازان آن مشتی آدم های بدون تدبیر بوده اند ،رمزگاه فرهنگی ومعرفتی دفاع مقدس باید به گونه ای روایت وتدوین شود که مخاطب را به یگ نگاه واقع گرایانه واثر گذار به موضوع جنگ ودفاع بکشاند.که رزمنده آن با اعتقاد به دفاع وجنگ از زاویه محاسبات فیزیکی دنیا گرایی وارد آن نشود. برای دفاع از هویّت معنوی خود با تمام وجود پا درمیدان نبرد سخت به جنگ ممدوح وارد شود، هم ایمان داشته باشد که از این طریق هم می شود، به شکوفایی دنیوی واخروی رسید،آن چیزی که همواره مورد سفارش امامین انقلاب بوده وهست ، و برآن جدیّت وسفارش کرده اند،رمز گان مسیر سعادت گزینی
.
موضوع بعدی از واژه گان رمزگاه فرهنگی دوره دفاع مقدس موضوع هم نشینی است،هم نشینی با طبقه ای از انسانهای حاضر در کلاس معارفی را آموختند که امتحان نهایی آن را در کار زار میدان سخت نبرد با تیر وتفنگ، آزمون دادند،بصورت حقیقی که ناظر آن فقط خدا بود و تناسبی ،را ایجاد کردن که در محتوای پاسخ ها هیچگونه تقلّبی نبود، رزمنده آن میدان در نبردش قساوت قلب نداشت،امتحان نهایی دارای تناسب آموخته با رفتار عملی بود آن چیزی که حقیقتش وظیفه شناسی،ادای تکلیف در پاسخ به سئوا لهای درس معلّم دین بود ، آنهم در مقاطع حساس خطر و تعیین سرنوشت با ساز جنگ در میدان بحران که انسان قادر شود از مرز عدالت خارج نشود، این آن کشف بزرگ سالانه است با رزمنده نوجوان وجوان که خودرا به بلوغ عقلی رساند وقبول در امتحان نهایی آن کلاس شد ودر یگ رقابت ملی وکشوری ممتاز شد .این پیام وباور باید در مخاطب شکوفاشود.تا بداند از رمز گان جنگ ممدوح هم میشود به خدا رسید.

شاید بتوان گفت یکی از شگفت انگیز ترین واساسی ترین رمز گاه فرهنگی معارف دفاع مقدس،ارتباط آن رخداد بزرگ بااندیشه “انتظار “است چیزی که امید را همواره به سوی یگ گشایش عارفانه بخش می کشاندتا انسان منتظر بماند و بتواند جلوه های انتظار را دریافت ودرک کند وچشم به راه باشد تا آرمان خود را بیابد ودر آن حماسه وعرصه نقش افرینی کند زیراکه انتظار آن روزی محقق می شود که گشایشی در رفتار انسان بوجود آید که بداند یک نجات دهنده می آید وبشر راه از گمراهی می رهاند که مقدمه آن مکتب دفاع مقدس مقدس است ،که ماهیّت آن امروز در جبهه مقاومت تبلود دارد.انتظار کشیدن برای روئیت رخسا ر ماه وخورشید رهایی از تاریکی است این آن حقیقت رمز گان فرهنگی دفاع مقدس بوده که از سوی امام خمینی “ره،” تعیین شد وبه دست رزمندگان اسلام به حقیقت پیوست تا بشر را از گمراهی نجات ببخشد وبه سعادت اخروی برساند.

موسی الرضا عبداللهی،دهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به مناسبت نیمه شعبان سالروز ولادت امام مهدی “عج” وروز جمهوری اسلامی

سایر مقالات