جلسه بااداره راه وشهرسازی

جلسه با اداره راه وشهرسازی

1400/02/09

جلسه بااداره راه وشهرسازی جهت پیگیری واگذاری زمین به ایثارگران

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی