تجلیل از جانبازان عملیات فتح خرمشهر

تجلیل از جانبازان عملیات فتح خرمشهر

تجلیل از جانبازان عملیات فتح خرمشهر

1400/03/03

مراسم گرامیداشت‌تجلیل‌ازشهداوجانبازان عملیات غرورآفرین‌ سوم خرداد‌فتح خرمشهر

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی